महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२२ अंतर्गत १५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 


मुंबई दि. 25. : महाराष्ट्र शासनाने या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या एकूण रुपये १५०० कोटींच्या ४.४५ % महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज , २०२२ च्या ( दिनांक १० जून २०२० रोजी उभारलेल्या ) रोखे विक्रीची सूचना दिली आहे . विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहील . तसेच राज्य शासनाच्या क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील .

कर्जाचा उद्देश – कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल .  भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ ( ३ ) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे . कार्यप्रणाली : -शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल .

अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान , राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र .१० / अर्थोपाय , दिनांक १६ , में , २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल . मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल .

लिलावाचा दिनांक व ठिकाण , भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल . लिलावाचे बिडस् दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत . ( ब ) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग  सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत .

लिलावाचा निकाल , लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक , मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल . यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी करण्यात येईल .

अधिदानाची कार्यपद्धती – यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी रिझव्हं बैंक ऑफ इंडिया , फोर्ट , मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने , बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश , डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बैंकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल .

कर्जरोख्याचा कालावधी . – कर्जरोख्याचा कालावधी २ वर्षांचा असेल . रोख्याचा कालावधी हा दिनांक १० जून , २०२० रोजीपासून . सुरू होईल .

परतफेडीचा दिनांक . – दिनांक १० जून , २०२२ रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल .         व्याजाचा दर . – व्याजाचा दर हा ४.४५ % दरसाल दर शेकडा एवढा असेल . व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक १०  डिसेंबर  आणि   १० जून  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल .

कर्जरोख्याची पात्रता.- शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम , १ ९ ४ ९ खालील अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर ( SLR ) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल . कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील . असे वित्त विभागाच्या 24 सप्टेंबर 2020 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे

००००

 

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2028 अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई दि. 24.  : महाराष्ट्र शासनाने या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या एकूण रुपये १००० कोटींच्या 6.44  % महाराष्ट्र सरकारचे विकास कर्ज , २०२८ च्या ( दिनांक 12    ऑगस्ट २०२० रोजी उभारलेल्या ) रोखे विक्रीची सूचना दिली आहे . विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींच्या अधीन राहील . तसेच राज्य शासनाच्या क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील .

कर्जाचा उद्देश : – कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल .  भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ ( ३ ) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे . कार्यप्रणाली : -शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल .

अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान : – राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र .१० / अर्थोपाय , दिनांक १६ , में , २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल . मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल .

लिलावाचा दिनांक व ठिकाण : – भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल . लिलावाचे बिडस् दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत . ( ब ) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बैंकोंग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत .

लिलावाचा निकाल : – लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक , मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल . यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी करण्यात येईल .

अधिदानाची कार्यपद्धती : – यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी रिझव्हं बैंक ऑफ इंडिया , फोर्ट , मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने , बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश , डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बैंकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल .

कर्जरोख्याचा कालावधी : – कर्जरोख्याचा कालावधी 8 वर्षांचा असेल . रोख्याचा कालावधी हा दिनांक 12 ऑगस्ट  , २०२० रोजीपासून . सुरू होईल .

परतफेडीचा दिनांक . – दिनांक 12  ऑगस्ट  , २०२८ रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल .         व्याजाचा दर . – व्याजाचा दर हा 6.44 % दरसाल दर शेकडा एवढा असेल . व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक 12 फेब्रुवारी आणि 12 ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल .

कर्जरोख्याची पात्रता: – शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम , १ ९ ४ ९ खालील कलम 24   अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर ( SLR ) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल . कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील . असे वित्त विभागाच्या 24 सप्टेंबर 2020 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

०००००००००००००००००००००००००००

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

मुंबई दि. 24 : महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या 12 वर्ष मुदतीच्या  एकूण रुपये
१००० कोटींच्या   रोखे  विक्रीची सूचना देत आहे . राज्य शासनास रुपये 500 कोटी पर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींच्या अधीन राहील . तसेच राज्य शासनाच्या क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील .

कर्जाचा उद्देश : – . कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल .  भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २ ९ ३ ( ३ ) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे . कार्यप्रणाली : -शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ द्वारे दिनांक १६ मे , २०१ ९ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र . एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र . १० / अर्थोपाय , परिच्छेद ६.१ मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल .

अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान , राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ . १०.१ ९ / प्र.क्र .१० / अर्थोपाय , दिनांक १६ , में , २०१ ९ मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार ( सुधारित ) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल . मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल .

लिलावाचा दिनांक व ठिकाण : –  भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी त्यांच्या फोर्ट , मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल . लिलावाचे बिडस् दिनांक २ ९ सप्टेंबर , २०२० रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : ( अ ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत . ( ब ) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे , रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , कोअर बँकींग सोल्यूशन ( ई – कुबेर ) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत .

लिलावाचा निकाल , लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक , मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल . यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी करण्यात येईल .

अधिदानाची कार्यपद्धती : – यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक ३० सप्टेंबर , २०२० रोजी रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडिया , फोर्ट , मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने , बैंकर्स धनादेश / प्रदान आदेश , डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया , मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल .

कर्जरोख्याचा कालावधी : – कर्जरोख्याचा कालावधी 12 वर्षांचा असेल . रोख्याचा कालावधी हा दिनांक 30 सप्टेंबर  , २०२० रोजीपासून . सुरू होईल .

परतफेडीचा दिनांक : – दिनांक 30 सप्टेंबर , 2032 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल .         व्याजाचा दर . – व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील   दरसाल दर शेकडा   कूपन दरा  एवढा असेल . व्याजाचे प्रदान

प्रतिवर्षी     दिनांक 30 मार्च     आणि   30  सप्टेंबर   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल .

कर्जरोख्याची पात्रता: – शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम , १ ९ ४ ९ खालील   कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर ( SLR ) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल . कर्जरोखे हे पुनः विक्री – खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील . असे वित्त विभागाच्या 24 सप्टेंबर 2020 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area