राज्याने ओलांडला १ कोटी चाचण्यांचा टप्पा मुंबई, दि. 21 : राज्यात आज ६९४५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून आज राज्याने १ कोटी चाचण्यांचा टप्पा ओलांडला. राज्यात आजपर्यंत एकूण १६ लाख ४२ हजार ९१६ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९२.८९ टक्के एवढे झाले आहे.

 

दरम्यान, आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून १५५ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. सध्या राज्याचा मृत्यूदर २.६३ टक्के एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १ कोटी ३५ हजार ६६५  प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७ लाख ६८ हजार ६९५ (१७.६२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.

 

सध्या राज्यात ५ लाख ५८ हजार ०९० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४,८८३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यातील ॲक्टीव्ह रुग्णांची संख्या कमी होऊन ७८ हजार २७२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

 

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  –

 

राज्यात आज रोजी एकूण ७८,२७२ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

 

अ.क्र.जिल्हाबाधित रुग्णबरे झालेले रुग्णमृत्यूइतर कारणामुळे झालेले मृत्यूॲक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई२७३४८६२५०२४४१०६३९७८१११८२२
ठाणे२३३८६६२१४११९५४३६४६१४२६५
पालघर४४३७२४३०५१९४९१२३६०
रायगड६१७९८५७५०३१४४४२८४४
रत्नागिरी१०३१५९३१०३७७६२७
सिंधुदुर्ग५२५७४८८०१४२२३४
पुणे३४४७५०३२०९२०७२६६३३१६५३१
सातारा५०८१३४६८१२१५९३२३९९
सांगली४८०७९४५२०५१७१३११५९
१०कोल्हापूर४८३१६४६३०९१६६८३३६
११सोलापूर४७६८०४४२४४१६०३१८२८
१२नाशिक१०१७९२९८२७०१६७३१८४८
१३अहमदनगर६०२९६५५१३२९२१४२४२
१४जळगाव५४४३९५२११४१३८०९३६
१५नंदूरबार६७७८६१८०१५१४४६
१६धुळे१४५९४१४०६६३३८१८८
१७औरंगाबाद४३८४६४२२०३१०४७१४५८२
१८जालना११४२०१०८१९३०४२९६
१९बीड१५५३९१४०१५४६८१०५१
२०लातूर२१५५७२०१६९६४५७४०
२१परभणी६९५४६३६२२५१११३३०
२२हिंगोली३८२६३२७७७६४७३
२३नांदेड१९८३८१७९८२६०५१२४६
२४उस्मानाबाद१५९७११४४२६५१८१०२६
२५अमरावती१७८२५१६५११३५७९५५
२६अकोला९०३२८३९१२९३३४३
२७वाशिम६००८५७४८१४७१११
२८बुलढाणा११५६२१०४७३१८७८९८
२९यवतमाळ११७९०१०९०७३४१५३८
३०नागपूर११००९४१०४४६३२९०९१५२७०७
३१वर्धा७५३७६८२५२२०४९०
३२भंडारा१०२९६९१३१२२०९४५
३३गोंदिया११३७५१०२७७१२०९७२
३४चंद्रपूर१८९०२१५९८९२९९२६१४
३५गडचिरोली६७३२६१६१५१५१९
इतर राज्ये/ देश१९६०४२८१६०१३७१
एकूण१७६८६९५१६४२९१६४६५११९९६७८२७२

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येतेजिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण –

आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,६८,६९५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

अ.क्रजिल्हा महानगरपालिकाबाधित रुग्णमृत्यू
दैनंदिनएकूणदैनंदिनएकूण
मुंबई महानगरपालिका१०३१२७३४८६१२१०६३९
ठाणे८५३५८७०९१८
ठाणे मनपा१७६४९५३८११८३
नवी मुंबई मनपा१८०५०३०७१०३८
कल्याण डोंबवली मनपा१५१५६३१८९५०
उल्हासनगर मनपा१३१०६८२३३७
भिवंडी निजामपूर मनपा२०६५२२३४५
मीरा भाईंदर मनपा७२२४६२९६६५
पालघर२३१५८१३२९८
१०वसई विरार मनपा५५२८५५९६५१
११रायगड६२३५७४४९०८
१२पनवेल मनपा९५२६०५४५३६
ठाणे मंडळ एकूण१९६३६१३५२२२७१८४६८
१३नाशिक२३२३००४२६१४
१४नाशिक मनपा१४५६७४९५९०५
१५मालेगाव मनपा४२५५१५४
१६अहमदनगर२५४४११८०५५९
१७अहमदनगर मनपा६५१९११६३६२
१८धुळे७९१८१८५
१९धुळे मनपा६६७६१५३
२०जळगाव२९४१८२०१०८७
२१जळगाव मनपा२११२६१९२९३
२२नंदूरबार२४६७७८१५१
नाशिक मंडळ एकूण७८४२३७८९९१०४४६३
२३पुणे२४८८११००१११८७६
२४पुणे मनपा३३५१७६७०८१६४१४९
२५पिंपरी चिंचवड मनपा१६५८६९४२३३१२४१
२६सोलापूर२११३६८१५१०५४
२७सोलापूर मनपा३७१०८६५५४९
२८सातारा१३०५०८१३१५१५९३
पुणे मंडळ एकूण११२६४४३२४३७५१०४६२
२९कोल्हापूर३०३४४३८१२६३
३०कोल्हापूर मनपा१११३८७८४०५
३१सांगली५२२८६७४११०५
३२सांगली मिरज कुपवाड मनपा१९४०५६०८
३३सिंधुदुर्ग५२५७१४२
३४रत्नागिरी९५१०३१५३७७
कोल्हापूर मंडळ एकूण२०६१११९६७३९००
३५औरंगाबाद१६१५१०९२८४
३६औरंगाबाद मनपा८६२८७३७७६३
३७जालना४१११४२०३०४
३८हिंगोली३८२६७६
३९परभणी३९०७१३५
४०परभणी मनपा३०४७११६
औरंगाबाद मंडळ एकूण१६३६६०४६१०१६७८
४१लातूर१७१२८३१४३५
४२लातूर मनपा२१८७२६२१०
४३उस्मानाबाद४२१५९७१५१८
४४बीड४७१५५३९४६८
४५नांदेड२६१०४५७३३८
४६नांदेड मनपा७१९३८१२६७
लातूर मंडळ एकूण२२४७२९०५२२३६
४७अकोला३९८४११५
४८अकोला मनपा३०५०४८१७८
४९अमरावती३२६५८११५२
५०अमरावती मनपा३४११२४४२०५
५१यवतमाळ५७११७९०३४१
५२बुलढाणा७५११५६२१८७
५३वाशिम१४६००८१४७
अकोला मंडळ एकूण२४७५६२१७१३२५
५४नागपूर८४२५८७७५७१
५५नागपूर मनपा३७९८४२१७२३३८
५६वर्धा५६७५३७२२०
५७भंडारा६४१०२९६२२०
५८गोंदिया११६११३७५१२०
५९चंद्रपूर१३२११५३४१५७
६०चंद्रपूर मनपा१७७३६८१४२
६१गडचिरोली७१६७३२५१
नागपूर एकूण९१९१६४९३६१८३८१९
इतर राज्ये /देश१९६०१६०
एकूण५६४०१७६८६९५१५५४६५११

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area